تاریخ و زمان


1396/8/21اجراي طرح آمارگيري از كارگاه‌هاي داراي فعاليت‌هاي 10گانه مرتبط با حساب هاي ملي
1396/7/30اجراي طرح آمارگيري از فرهنگ رفتاري خانوار در استان ايلام
1396/6/13اجراي طرح آمارگيري از بهره برداري هاي پرورش زنبور عسل در استان ايلام
1396/6/5اجراي دومين طرح آمارگيري كارگاهي ويژه فناوري اطلاعات و ارتباطات – تابستان 1396 در استان
1396/4/26اجراي طرح آمارگيري باغداري و دامداري 1396 در استان ايلام
1396/4/26اجراي طرح آمارگيري از معادن در حال بهره برداري در سال 1396
1396/4/26اجراي طرح آمارگيري از كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيشتر استان در تابستان سال 1396
1396/4/26طرح جمع آوري اطلاعات پروانه هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري ها اجرا مي شود
1396/4/26آغاز اجراي طرح آمارگيري گردشگران ملي بهار 1396 در استان ايلام
1396/3/6اجراي طرح آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي در سال 1396 در استان
1396/3/6اجراي طرح آمارگيري از قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري و اجاره بهاي واحدهاي مسكوني استيجاري -1396
1396/2/24اجراي طرح آمارگيري نيروي كار در استان ايلام در سال 1396
1395/9/15طرح بازشماري سرشماري عمومي نفوس و مسكن1395در استان ايلام اجرا مي شود
1395/6/8طرح هاي آمارگيري از كارگاه هاي حمل و نقل و خدمات پشتيباني-1395 اجرا مي شود
1394/12/22طرح آمارگيري بهره مندي از خدمات سلامت در كشور، ١394 اجرا مي شود

1396/7/16گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان ايلام -بهار96
1396/5/28گزيده ي شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي استان ايلام - زمستان 1395
1396/5/11گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي اجتماعي ، و فرهنگي استان ايلام - سال 1394
1396/2/4جمعيت استان بر اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1395
1396/1/6گزيده ي شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي استان ايلام -پاييز 1395
1395/12/9گزيده ي شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان ايلام -تابستان 95
1395/12/3سالنامه آماري سال 1394 استان ايلام
1395/10/13گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان ايلام - فصل بهار 1395
1395/10/13جمعيت استان بر اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1390
1395/6/7گزيده ي شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان ايلام - فصل زمستان سال 94
1395/6/7گزيده ي شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان ايلام - فصل پاييز سال 94
1395/6/6گزيده ي شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي استان ايلام - فصل تابستان سال 94
1395/3/5گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان ايلام - فصل بهار سال 94
1395/3/5گزيده ي شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان ايلام - سال 93
1395/1/14سالنامه آماري سال 1393 استان ايلام


Powered by Tetis PORTAL