يكشنبه 28 آبان 1396 04:16:21


1396/4/21نرخ عوامل موثر در فهرست هاي بهاي واحد پايه سال 1396
1396/4/13ضوابط و معيارهاي طراحي فضاهاي آموزشي مراكز آموزشي كودكان با نيازهاي ويژه
1396/4/13ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﮔﺎز رادن (نشريه شماره ض-626 مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي)
1396/4/13دستورالعمل نحوه ارايه تجزيه بها همراه با پيشنهاد قيمت توسط پيمانكاران
1396/4/13دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت راهﺳﺎزي
1396/4/13دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه اي ساختمان هاي فولادي متداول موجود
1396/4/13دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه اي ساختمان هاي بتني متداول موجود
1396/4/13دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه اي ساختمان هاي آجري متداول موجود
1396/3/6دستورالعمل تعيين حق الزحمه خدمات نظارت
1395/11/17اطلاعيه صدور گواهينامه 4 ساله تشخيص صلاحيت براي اشخاص حقيقي
1395/10/13نرخ فولاد و سيمان مربوط به نيمه اول و تعديل قطعي 3 ماهه اول و دوم سال 1395
1395/10/7ضوابط اجرايي كارهاي اماني در پروژه هاي استاني
1395/10/5 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل
1395/10/5آيين نامه روش كار شوراي فني استان
1395/4/13پرداخت هزينه هاي پايش و بررسي پرونده هاي تشخصي صلاحيت
1395/4/13استعلام رديف 010515 فهرست بهاي ابنيه سال 94
1395/4/13استعلام تغييرات ماده 12 شرايط عمومي پيمان (اسختار شكست پروژه)
1394/11/18دستورالعمل نحوه ارائه پيشنهاد قيمت
1394/11/18آيين نامه تضمين معاملات دولتي
1394/11/18آيين نامه ايمني پيمانكاران
1394/11/18فهرست بهاي انتقال آب 94
1394/11/18ظرفيت پيمانكاران
1394/11/18ضريب منطقه اي
1394/11/18شاخص هاي قطعي دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 94


Powered by Tetis PORTAL