J
I
K
A
B
دوشنبه 12 خرداد 1399 02:10:48

    13 مرداد 1398 9:14:4
    بازديد اعضاء كارگروه نظارت شوراي فني استان از پروژه هاي عمراني شهرستان هاي دره شهر و بدره

    اعضاء كارگروه نظارت شوراي فني استان از پروژه هاي عمراني شهرستان هاي دره شهر و بدره بازديد كردند.

    به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، مهندس دارابي مدير نظام فني اجرايي و دبيرخانه شوراي فني سازمان به همراه اعضاي كارگروه نظارت شوراي فني استان از پروژه احداث پل گاوميشان به كارفرمايي اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان و پروژه هاي احداث ايستگاه هاي پمپاژ و شبكه هاي آبياري و زهكشي زيد زرانگوش تلخاب و احداث ايستگاه هاي پمپاژ و شبكه هاي آبياري و زهكشي وليعصر به كارفرمايي سازمان جهاد كشاورزي استان در شهرستان هاي دره شهر و بدره بازديد و نقطه نظرات خود را در خصوص اجراي پروژه هاي مذكور به كارفرمايان و پيمانكاران پروژه هاي اجرايي اعلام و نتايج را براي بررسي و جمع بندي در اختيار دبيرخانه شوراي فني استان قرار دادند.